Online leestraining: nu ook een Engelstalige versie beschikbaar.

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1. Pro Read: Pro Read Nederland, onderdeel van ILC, zie ook artikel 2.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten.
 3. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de training deelneemt.
 4. Training: cursus, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 5. Open training: training met deelname door cursist(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
 6. ‘In company’-training: training met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
 7. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
 8. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 9. Dag: kalenderdag;
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 11. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat Pro Read ter beschikking stelt dat een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 12. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Pro Read georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van Pro Read

Pro Read is een geregistreerde handelsnaam van ‘Intelligent Learning Centre B.V.’, gevestigd aan de Zeverijnstraat 24-R, 1216 GK te Hilversum, KvK-nummer 11052149, BTW-identificatienummer NL 8141.53.422.B01. Tijdens kantooruren te bereiken via training@proread.nl en 035 62 432 56

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van het Pro Read, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
  Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
  Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Pro Read is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Pro Read niet.
 4. Bij klassikale trainingen en webinars met een vooraf vastgestelde datum waarop kan worden ingeschreven, geldt een minimum aantal van 5 deelnemers. Indien dit aantal niet wordt gehaald, behoudt Pro Read zich het recht voor de training te annuleren. Vanzelfsprekend zijn daar geen kosten aan verbonden en restitueren wij u binnen 14 dagen het volledig betaalde bedrag. Wij zullen tevens proberen een passend alternatief aan te bieden op een andere datum.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Pro Read onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Pro Read is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Pro Read passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Pro Read daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Pro Read kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Pro Read op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij levering van diensten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de opdrachtgever zich richten tot Pro Read middels een e-mail naar boeking@proread.nl of gebruik maken van het formulier voor herroeping.
 3. Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal Pro Read dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.

  

Artikel 7 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Pro Read dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Pro Read niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 6. In de cursusprijzen van de klassikale open training en ‘in-company’ training zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 7. De in een offerte genoemde prijs voor een ‘in-company’ en klassikale open training is inclusief cursusmateriaal en slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.

 

Artikel 7 - Betaling, contractuele rente, incassokosten en forumkeuze

 1. De op de website aangeboden online cursussen dienen direct online te worden betaald via een van de aangeboden betalingsmethodes. Dit geldt ook voor het aanbod van open inschrijvingen op de getoonde datums voor klassikale trainingen en webinars.
 2. Indien een overeenkomst is gesloten op basis van een offerte, volgt een factuur. De betaling daarvan dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op NL63 ABNA 0872 2407 89 ten name van Pro Read te Hilversum.
 3. Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling van de cursusprijs door het Pro Read is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de training deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.
 4. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Pro Read op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Pro Read is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
 5. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 6. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Pro Read is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.
 7. De rechter te Hilversum is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de wederpartij en Pro Read kennis te nemen. Pro Read blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.

 

Artikel 8 - Verplaatsing data ‘incompany’-training door de opdrachtgever

Een trainingsdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een (1) week – voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

 

Artikel 9 - Annulering open training door de opdrachtgever

 1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open training is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste trainingsdag.
 2. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste trainingsdag wordt € 50,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot twee (2) weken voor de eerste trainingsdag zal 30% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen twee (2) weken voor de eerste trainingsdag zal 50% van het verschuldigde cursusgeld in rekening worden gebracht. Bij annulering vanaf de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

 

Artikel 10 - Verhindering van de cursist

 1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de training, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk één (1) week voor de eerste trainingsdag wordt aangemeld bij het Pro Read. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
 2. Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde training op andere data of datum. Bij overboeking vanaf vier (4) weken tot een (1) week voor aanvang van de training worden € 35,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij overboeking binnen één (week) voor aanvang van de training bedragen deze kosten 25% van de cursusprijs, met een minimum van € 35,-.

 

Artikel 11. Annulering door het Pro Read

Het Pro Read behoudt zich het recht voor de training te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste trainingsdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Het Pro Read zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt het Pro Read de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 1. Het Pro Read is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training van het Pro Read of de annulering van de cursusovereenkomst door het Pro Read, tenzij aan het Pro Read opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien het Pro Read op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

  

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training zijn aan het Pro Read voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Pro Read is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Artikel 14. Vervanging docent of trainer

Het Pro Read is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

 

Artikel 15. Klachtenregeling

 1. Een klacht kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend. Om de klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij ieder geval de volgende zaken in de klacht op te nemen:
 • naam, adres en woonplaats
 • indien schrifteljk: de datum van verzending van de klacht
 • een heldere beschrijving van de klacht
 • eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken
 1. Hoe meer relevante informatie er wordt verstrekt, hoe beter wij in staat zijn de klacht te beoordelen. De klacht kan schriftelijk gestuurd worden naar Pro Read, Afdeling Klachtafhandeling, Zeverijnstraat 24-R, 1216 GK Hilversum of per e-mail naar training@proread.nl
 2. Binnen één week na ontvangst van de klacht ontvang je een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging word je geïnformeerd bij wie de klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen je een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvang je hierover schriftelijk of per e-mail bericht. Je kunt erop rekenen dat de klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die de klacht behandelt kan tijdens de beoordeling om extra informatie vragen.
 3. Je ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op de klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.
 4. Binnen Pro Read ziet een aparte medewerker, mevrouw W.G.T. Meijer toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van de klacht, worden geregistreerd en conform de regelgeving voor de duur van 5 jaar bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

ProRead streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag! Een gesprek met de betrokken medewerker of docent leidt meestal tot een bevredigende oplossing.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van het Pro Read en overeenkomsten tussen het Pro Read en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.